Prawo budowlane.

Ustawa - Prawo Budowlane

Rozporządzenie - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Pracownia Architektury "Perspektywa" Dariusz Bogdan
tel. (85) 743-25-25